Vilkosenmäen Rusien Sukuseura ry

 

                                                         KUTSU PERUSTAMISKOKOUKSEEN

 

Rusin suku on pitänyt yhteyttä läpi vuosikymmenten vapaamuotoisesti ja ilman virallisia järjestelyitä.  Tähän vaikuttaa varmasti myös Alma Rusin kehotus lapsilleen evakkomatkalle lähdettäessä 29.11.1939:

”Pysytään yhdessä!”

Sekä suvun muistomateriaalin vaalimiseksi, että suvun yhteydenpidon tukemiseksi on herännyt ajatus perustaa sukuseura.  Laila Rusin kesämökillä Nauvossa 14.9.2002 nimettiin työryhmä valmistelemaan seuran perustamiseen liittyviä asioita ja kutsumaan koolle seuran perustava kokous myöhäisemmässä vaiheessa.

Perustamistyöryhmä on valmistellut asiaa ja kutsuu koolle sukukokouksen jossa on tarkoitus päättää sukuseuran perustamisesta, sen säännöistä, toimintasuunnitelmasta ja ensimmäisen toimikauden hallituksesta.  Lisätietoja mm. nettisivuilta www.rusi.info .

KUTSUMME KAIKKI VILKOSENMÄEN RUSIEN PERILLISET, SUKUHISTORIASTA JA YHTEYDENPIDOSTA KIINNOSTUNEET VILKOSENMÄEN RUSIEN SUKUSEURA RY PERUSTAMISKOKOUKSEEN

Aika ja paikka       lauantai 3.5.2003 klo 11 – 14, Vääksyn Helluntaiseurakunnan rukoushuoneella Huoltorinne 1, 17200 VÄÄKSY

Esityslista              liitteenä alla

Kokouskulut          kokousjärjestelyinä on varattu ruoka- ja kahvitarjoilu kokouspäivälle.  Tarjoiluun sisältyy kaksi kahvitarjoilua ja lounas.  Tarjoilun hinta on 15€/henkilö, alle 12 –vuotiaat puoleen hintaan.  Tarvittaessa sukulaismajoitukseen pääsee lähistölle, kysy Seppo Rusilta.

Ilmoittautuminen    pyydämme osallistujia ilmoittautumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, viimeistään 15.4.2003 mennessä tarjoiluun ja muihin järjestelyihin varautumiseksi. Ilmoittautuminen (mieluiten iltaisin) Sinikka Rusi, puhelin 040-564 6578, sähköposti: sinikka.rusi@lahti.fi tai Seppo Rusi puh. 040-536 9987 sähköposti seppo@rusi.info .

Kuljetukset            Ainakin Turusta pyritään järjestämään yhteiskuljetus kokoukseen sekä kustannuksia ajatellen että koska yhdessä matkustaminen on mukavaa!  Kuljetusjärjestelyitä Turusta suunnittelee Ari Rusi puhelin (02) 262 9016, sähköposti: ari.rusi@tkukoulu.fi .  Myös kiinnostuksesta kuljetukseen voit ilmoittaa Sinikalle tai Sepolle

                            Esittelemme kokouksessa myös sukumateriaalia kuvina, esineinä ja tietoina.

                                                         TERVETULOA !

                            15.3.2003

                            Sukuseuran perustamistyöryhmä

Matti Kankainen  puh. (02) 239 3084 sähköposti matti.kankainen@erreasport.com

Ari Rusi               puh. (02) 262 9016, sähköposti: ari.rusi@tkukoulu.fi

Leo Rusi              puhelin 040-543 9465 sähköposti leo.rusi@phnet.fi

Olli Rusi              puh. 0400-522 895 sähköposti olli@rusi.info

Seppo Rusi          puh. 040-536 9987 sähköposti seppo@rusi.info

 

Esityslista:


Vilkosenmäen Rusien Sukuseura ry:n perustamiskokous

Lauantai 3.5.2003 klo 11 – 14,

Vääksyn Helluntaiseurakunnan rukoushuoneella Huoltorinne 1, 17200 VÄÄKSY

 

Kokousohjelma ja esityslista

 

Tervetuloa!

Lounas

Kokouksen avaus

Tervehdyssanat

Kokouksen järjestäytyminen,

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Ehdotus sukuseuran perustamisesta

Ehdotus seuran säännöistä

Päätös seuran perustamisesta

Seuran  hallinnon valinta

Esitys toimintasuunnitelmaksi

Mahdollinen jäsenmaksun määrääminen

Sukuseuran jäsenten kirjaaminen

Sukumateriaalin esittely

Kokous päättyy

Päätöskahvit ja seurustelu

 

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan saamaan kokoukseen mukaan lisää vapaamuotoisia esityksiä ja puheenvuoroja.

 

 

Sukuseuran perustamistyöryhmä

 

Luonnos sukuseuran perustamiskirjaksi ja säännöiksi:

 


Tämän luonnoksen pohjana on käytetty Sukuseurojen Keskusliitto ry:n mallia perustamiskirjaksi ja säännöiksi yhdistysrekisteriin rekisteröitäville sukuseuroille

 

Säännöt on hyväksytty tähän kirjoitetussa muodossa Patentti‑ ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin 3. päivänä huhtikuuta 2002 suorittamassa ennakkotarkastuksessa. Päätös on voimassa kaksi vuotta sen antamisesta lukien.

Vilkosenmäen Rusien sukuseura ry:n perustamiskirja

 Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Vilkosenmäen Rusien sukuseura ry ‑nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille seuraavat säännöt:

Vilkosenmäen Rusien sukuseura ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vilkosenmäen Rusien sukuseura ry ja kotipaikka Turun kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun kantaisäksi määritellyn Talonisäntä Matti Juhananpoika Rusin (Matts Johansson Brusi) 1776-1833 ja hänen jälkeläistensä vaiheita ja historiaa, vaalia suvun  perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun ja siihen liittyvien muiden sukujen jäsenten keskuudessa.  Matti Juhananpoika Rusi oli ensimmäinen Rusi –niminen henkilö suvun kantatilana pidetyllä Uudenkirkon VPL Sortavalan kylän tilalla numero 2.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

·    järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,

·    tukee sukua/sukuja koskevaa tutkimustoimintaa,

·    kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon, sekä

·    harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.

 

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3 § Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Jäseniksi seuraan voidaan hyväksyä sukulaisuussuhteiden lisäksi myös henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita suvun taustaan liittyvistä asioista ja haluavat olla toiminnassa mukana seuran tarkoituksessa kuvatulla tavalla.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran kokous. Jäsenille, jotka eivät ennen tilikauden alkua ole täyttäneet kahdeksaatoista vuotta, voidaan määrätä muita jäseniä alempi jäsenmaksu. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna voimassa olevan jäsenmaksunsa viisitoistakertaisena.

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta I kolmelta I neljältä viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi,  varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi ja kolmesta kuuteen muuta jäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

5 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6§ Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

7 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava jokaiselle jäsenelle tai julkaistava hallituksen päättämässä sanomalehdessä. Postittamisen tai julkaisemisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

8 § Sukuseuran kokoukset

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti‑syyskuun aikana.

Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Seuran päätökseksi tulee, 10 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

9 § Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.        kokouksen avaus;

2.        todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3.        valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

4.        valitaan kaksi ääntenlaskijaa;

5.        hyväksytään kokoukselle työjärjestys;

6.        esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta;

7.        päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

8.        vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden  muodostamalle ajanjaksolle;

9.        valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta kuuteen muuta jäsentä;

10.     valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;

11.   muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen

neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen.

11 § Muu päätöksenteko

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.

 

 

Turussa 03 päivänä toukokuuta 2003.

 

 

1 Saattaa olla luontevaa, että perustava kokous päättää allekirjoittamisesta: esim. perustavassa kokouksessa valitun ensimmäisen hallituksen jäsenet tai / ja perustavan kokouksen toimihenkilöt. Allekirjoittajia tulee olla vähintään kolme. Heitä ei ole syytä nimetä niin monta, että se viivästyttää toteuttamista. Ei myöskään ole syytä tehdä niin sitovaa päätöstä, että jonkun este estää toteuttamisen. Jos allekirjoittajista päätetään ja heitä nimetään vain kolme, on syytä nimetä varahenkilö.

 

Allekirjoitukset