Tekstikehys: Paluu Sukuseura -sivulle

 

Rusin sukututkimus- ja muistomateriaalin käsittely


 

Sisällysluettelo

1.      Taustaa sutukutkimustietojen ja muistomateriaalin keräämiselle. 4

1.1.    Rusin suvun vaiheet 4

1.2.    Suvun kokemusten tallentaminen. 4

1.3.    ”Arvostamalla juuriaan arvostaa myös tulevaisuuttaan”. 4

1.4.    Viestikapula kiertämään …... 4

2.      Johannes (Jukka) Rusin tekemä sukututkimustyö. 5

2.1.    Sukututkimustyö. 5

2.2.    Muistomateriaalin kerääminen. 5

3.      Kerätyn materiaalin vaaliminen. 6

3.1.    Kuka huolehtii materiaalista?. 6

3.2.    Materiaalin luettelointi ja luokittelu. 6

3.2.1. Sukututkimustiedot 6

3.2.2. Dokumentit 7

3.2.3. Muu kirjallinen materiaali 7

3.2.4. Esineistö. 7

3.2.5. Valokuvat 7

3.2.6. Äänitallenteet 7

3.3.    Materiaalin säilytys. 8

3.3.1. Kotiarkisto / sukuarkisto. 8

3.3.2. Materiaalin säilytys maakunta-arkistossa?. 8

3.4.    Julkaiseminen ja hyödyntäminen. 8

3.4.1. Julkaiseminen kirjallisessa muodossa?. 8

3.4.2. Julkaiseminen sähköisessä muodossa. 8

3.4.3. Julkaiseminen internetissä. 8

3.4.4. Materiaalin monistaminen ja lainaaminen. 9

4.      Sukututkimuksen ylläpito. 10

4.1.    Materiaalin päivittäminen. 10

4.2.    Lisämateriaalin kerääminen. 10

5.      Pohdintoja Rusin sukuseurasta. 11

5.1.    Sukuseuran tarkoituksesta. 11

5.2.    Sukuseuran rajaaminen. 11

5.3.    Yhdistyksen rekisteröimisen hyödyt 11

5.4.    Tiedot muista Ruseista. 11

6.      Muut mahdolliset asiat 12

6.1.    Yhteydet muihin yhdistyksiin ja järjestöihin. 12

6.2.    Tehtävälistaa tästä eteenpäin. 12

6.3.    Saatesanoja. 12

 

1.       Taustaa sutukutkimustietojen ja muistomateriaalin keräämiselle

Tämä materiaali on osin kirjoitettu tapaamisella 7.9.2002 Jukan kotona, johon kokoontuivat Jukan lisäksi Erja, Ari, Seppo ja Olli Rusi.  Tapaamisen tarkoituksena on aloittaa hahmotus jo valmiiksi kerätyn materiaalin jatkokäsittelystä ja säilyttämisestä.

1.1.       Rusin suvun vaiheet

Suvulla on mielenkiintoiselta kuulostava ja osin jännittävä tausta.  Rusin sukutaustaa voidaan johdatella aina Varjagiviikinkeihin saakka, jotka perustivat Novgorodin kaupungin ja sen myötä loivat pohjan Venäjän synnylle.

Sukututkimuksen keinoin taustoja on pystytty jäljittämään aina 1600-luvun alkuun asti.

Osa materiaalista on vielä elossa olevien henkilöiden muistelmia ja kirjoituksia eri tilaisuuksiin.

1.2.       Suvun kokemusten tallentaminen

Kuten kaikessa historiassa, jää osa kokemuksista ja tapahtumista unholaan ihmisten vanhetessa ja uusien asioiden tullessa päällimmäisiksi.  Kukaan meistä ei enää nuorru ja siksi olisi tärkeää saada tallennettua niitä kokemuksia, joita edelliset sukupolvet ovat läpi käyneet.

Erityisesti Rusin suvun kohdalla pidän tätä tärkeänä, koska evakkomatkan myötä osa suvun kirjallisesti dokumentoidusta historiasta jää vieraisiin käsiin ja vaikeasti tavoitettavaksi.

1.3.       ”Arvostamalla juuriaan arvostaa myös tulevaisuuttaan”

Ihminen voi arvostaa tulevaa ja nykyistä elämää parhaiten tuntemalla taustansa ja juurensa.  Tämän ei tarvitse olla jatkuvaa menneen ihannointia tai kaipausta, vaan sitä, että tunnistamme ja arvostamme edeltävien sukupolvien työtä ja elämää.  Näin tiedot antavat mahdollisuuden myös ymmärtää syvemmin muuta historiaa ja asioiden liitoksia toisiinsa.

Jos emme itse arvosta menneisyyttämme, niin kuka sen tekee?

1.4.       Viestikapula kiertämään …

Jukka Rusi on kerännyt pitkän ajan myötä mittavan sukututkimusmateriaalin ja muuta siihen liittyvää dokumentointia.  Iän karttuessa ei jaksaminen enää lisäänny, ja siksi on hyvä varustautua siihen, että muutkin voivat sujuvasti ottaa vastuuta ja ylläpitää materiaalia.  Sama asia toistuu varmasti myös myöhemmin ja olisi toivottavaa että tähän työhön osallistuisivat useat henkilöt eri puolilta sukua.

2.       Johannes (Jukka) Rusin tekemä sukututkimustyö

2.1.       Sukututkimustyö

Sukututkimustyö on työlästä ja vaatii aikaa.  Sen tekeminen lyhyellä jänteellä ei onnistu.  Nyt valmiina oleva materiaali on koottu noin kahdenkymmenen vuoden aikana.

Tähän työhön on kuulunut virallisen materiaalin ja muistoaineiston kerääminen, kyselyt sukulaisilta ja saadun materiaalin jalostaminen asiakirjoiksi ja selvityksiksi.

Jukka on tehnyt koko työn pääosin yksin.  On ymmärrettävää että aina ei työ ole saanut ansaitsemaansa arvostusta ja on vaikuttanut että sen arvoa ei ole tunnistettu.  Helposti käykin niin että vasta valmis materiaali herättää huomiota, keskeneräinen työ ei kiinnosta moniakaan.

2.2.       Muistomateriaalin kerääminen

Suvun henkilötietojen keräämisen lisäksi Jukka on koonnut runsaasti erilaisia dokumentteja ja vanhoja valokuvia tallennettavaksi sukumateriaalin yhteyteen.  Esimerkiksi valokuviin on pyritty liittämään selitystekstit, jotka kertovat kuvauskohteen ja tähän liittyviä selitteitä.

Osa materiaalista on lahjoitettu tähän tarkoitukseen ja osittain sitä on lainattu kopioitavaksi.

3.       Kerätyn materiaalin vaaliminen

Nyt koossa oleva materiaali pitää sisällään valtavan määrän tietoa ja ennen kaikkea siihen on kertynyt huikea määrä tehtyä työtä.  Tämän aikaansaannoksen ei soisi hajoavan ja katoavan, vaan sen on saatava arvoisensa jatko ja huolenpito.

3.1.       Kuka huolehtii materiaalista?

Jukka Rusi on kertonut, ettei jaksa enää pitkään työstää materiaalia ja toivoisi työlle jatkajaa.  Kesäkuussa 2002 kokoonnuttiin alustavasti keskustelemaan jatkotoimenpiteistä asian suhteen.  Tässä yhteydessä virisi ajatus koota muutaman serkuksen joukkue, joka yhteistyöllä huolehtii materiaalista.  Näin voidaan myös mahdollisesti väistää ongelmia kyllästymisen, vahinkojen tai muiden materiaalin säilyvyyttä uhkaavien asioiden varalta.

Varsinaista toimikuntaa, yhdistystä tai kiinteästi nimettyä vastuuhenkilöä ei ole nimetty.

Tässä tapaamisessa Ari, Seppo ja Olli Rusi ovat ”vastaanottajan roolissa” tutustumassa materiaaliin ja suunnittelemassa yhdessä siihen liittyvää jatkotyötä.  Toivottavasti tämä materiaalista kiinnostuneiden joukko saa lisää jäseniä, joko lyhyt- tai pitkäaikaisempia sellaisia.  Lisänäkökulmat tuovat lisää arvoa myös itse materiaaliin.  Yksi toivottava seikka olisi se, että tähän liittyviä henkilöitä löytyisi eri puolilta sukua ja siten saataisiin vältettyä ”klikkiytyminen”.  Tämä materiaali on periaatteessa koko suvun materiaalia.

Toivottavasti jatkossa voidaan tietoihin liittää myös henkilön kuolinsyy.

Materiaalin ylläpidosta on näkökulmia tämän materiaalin kohdassa 4.1.

3.2.       Materiaalin luettelointi ja luokittelu

Monimuotoisuutensa ja laajuutensa vuoksi materiaali olisi hyvä jo käsitellä eri lohkoissa.  Muuten siitä on vaikea saada kokonaiskäsitystä ja mahdollisesti eri materiaalien tarvitsema erilainen säilytys- ja käsittelytapa jää huomiotta.

Materiaalin siirtäminen eteenpäin yhteiselle vastuulle edellyttää, että Jukka Rusilta siirrettäessä materiaali on jo luokiteltu ja luetteloitu asianmukaisesti.  Mitään materiaaleja ei pidä irrottaa kokonaisuudesta ilman tätä toimenpidettä.

Seuraaville materiaaleille pitäisi saada tarkempi luettelointi ja yksilöinti:

3.2.1.                    Sukututkimustiedot

Sukututkimustietoja on kerätty Rusin sukuun, Kankaisten sukuun, Juutilaisten sukuun, Rasimuksen sukuun ja Wistien sukuun liittyen.

Materiaalia on paperimuodossaan useita kansioita ja tiedostomuodossaan useita tiedostoja.

On olemassa myös jonkin verran muuta, sekalaiseksi luokiteltavaa sukututkimusmateriaalia.

 

3.2.2.                    Dokumentit

Dokumentteina voidaan käsitellä virallisia asiakirjoja, kuten lainhuutotodistukset, muut todistukset ja kuitit tai vastaavat.

Tämän tyyppistä materiaalia on useita kansiollisia, satoja dokumentteja.  Huom!  Kaikki materiaali ei luonnollisestikaan ole A4-formaatissa!

On mahdollista luokitella tämä materiaali sellaiseksi, jonka todennäköisesti oikein säilytyspaikka voisi olla maakunta-arkisto.

Materiaalia ryhdytään luetteloimaan ja digitoimaan erikseen sovittavan työryhmän toimesta.  Tämän työryhmän perustamisesta pyritään sopimaan tapaamisella 14.9.2002.

3.2.3.                    Muu kirjallinen materiaali

Kirjallista materiaali on muun muassa kirjeitä, kortteja ja muuta henkilökohtaisia materiaalia.  Määrällisesti materiaalia on myöskin lukuisia kansiollisia.

Materiaalia voisi kuvata henkilökohtaiseksi ja tunnearvoja sisältäväksi kirjalliseksi materiaaliksi.

Materiaalia ryhdytään luetteloimaan ja digitoimaan erikseen sovittavan työryhmän toimesta.  Tämän työryhmän perustamisesta pyritään sopimaan tapaamisella 14.9.2002.

3.2.4.                    Esineistö

Esineistöä ei ole kerätty yhteen paljoakaan.  Erilaisia muistoesineitä ja myös Uudeltakirkolta löytyneitä esineitä on runsaasti eri puolilla sukua.  Mikäli tätä materiaalia ei koota kaikkea yhteen, olisi hyvä ainakin saada tiedot kokoon siitä, mitä materiaalia ja missä oikeastaan on olemassa.

Materiaalia ryhdytään luetteloimaan ja erikseen sovittavan työryhmän toimesta.  Tämän työryhmän perustamisesta pyritään sopimaan tapaamisella 14.9.2002.

3.2.5.                    Valokuvat

Vanhoja, luetteloituja valokuvia on kerätty yhteen noin kaksisataa. Näihin kuviin on valtaosin tehty jo kuvatekstit ja henkilötiedot.  Näiden vanhojen valokuvien lisäksi on runsaasti tuoreempia valokuvia ja vielä sukulaisilla on itsellään oma kuvansa ja osa niistä saattaa olla mielenkiintoisia myös muille.

Vanhojen valokuvien osalta tulee tehdä tekstien ja kuvien liittäminen toisiinsa ja erityisesti kuvien digitointi netissä julkaistavaan muotoon.

Sukulaisten kuvista, jotka mahdollisesti kiinnostavat laajemmin, pyritään tekemään jonkinlaista kartoitusta.

Kuvia ryhdytään luetteloimaan ja erikseen sovittavan työryhmän toimesta.  Tämän työryhmän perustamisesta pyritään sopimaan tapaamisella 14.9.2002.

3.2.6.                    Äänitallenteet

Ääni- ja videotallenteita tiedetään olevan olemassa sukulaisilla, mutta niitä ei ole lainkaan kerätty yhteen.  Tästä syystä tämän materiaalin kartoitus on myös erityisen tärkeää.

Nykyisellä tekniikalla voidaan myös ääni- ja videotiedostoja julkaista vaikka internetissä.

Ääni- ja kuvatallenteista kootaan ainakin luettelo.

 

3.3.       Materiaalin säilytys

Materiaalin luonteen ja harvinaisuuden mukaan tulee harkita materiaalien säilytystapa.  Osa materiaalista voidaan säilyttää keskitetysti yksinkertaisessa säilytyksessä, osa vaatii taasen huolellisempaa säilytystä.

3.3.1.                    Kotiarkisto / sukuarkisto

Niin kauan kun sukuseuraa ei ole vielä olemassa, on yhteinen materiaali luovutettava jollekin yksittäiselle henkilölle.  Tärkeänä voidaan kuitenkin pitää sitä, että materiaali säilyy yhdessä ja mieluummin karttuu.  Tällä tavoin keskitetty säilyttäminen varmistaa sen, että sukulaiset tietävät mistä materiaalia voi etsiä.

Materiaalin säilytyksestä ja sisällöstä tiedotetaan netissä Rusi.info –sivuilla.  Tätä kautta voidaan antaa myös tietoja uusista materiaaleista.

3.3.2.                    Materiaalin säilytys maakunta-arkistossa?

Sukumateriaalin epävirallinen työryhmä esittää luettelon materiaaleista, joiden oikeaksi säilytyspaikaksi arvioidaan maakunta-arkisto.  Ennen materiaalin luovuttamista sinne, asiasta käydään keskustelu nettisivuilla.

3.4.       Julkaiseminen ja hyödyntäminen

3.4.1.                    Julkaiseminen kirjallisessa muodossa?

Jukka Rusi on kaavaillut Rusi-sukukirjan julkaisua.  Tämä ei kuitenkaan ole edennyt suureksi arvioitujen kustannusten vuoksi.  Uusi painotekniikka on kuitenkin selvästi laskenut erityisesti pienten painosten kustannuksia, joten tätäkin vaihtoehtoa tullaan tarkastella uudelleen.

Luonnollisin julkaisija voisi olla mahdollinen sukuseura.

3.4.2.                    Julkaiseminen sähköisessä muodossa

Sähköisessä muodossaan julkaistuna sukukirja voi saada edullisen hinnan ja tietoja voidaan päivittää.  Samoin voidaan julkaista laaja määrä esimerkiksi kuvia.  CD-levyinä jakelu antaa mahdollisuuden helppoon monistamiseen ja jakeluun.  Ongelmaksi saattavat muodostua versioiden hallinta.  Ainakin erillisen materiaalin julkaisu näin on varmasti tarkoituksenmukaista.

3.4.3.                    Julkaiseminen internetissä

Sukusivuilla http://www.rusi.info julkaistaan tämä yhteinen materiaali.  Sivun domain on Olli Rusin omistuksessa ja se on vapaasti käytettävissä suvun materiaalin ja asioiden jakeluun.  Olli myös päivittää julkaistavat tiedostot ja ottaa mielellään vastaan toivomuksia sisällöstä ja erityisen mielellään lisää materiaalia julkaistavaksi.

Edellä kuvatun mukaisesti sukumateriaalin alkuperäisversioksi tullaan lukemaan se materiaali, joka on julkaistuna sivuilla.

Sivuille on mahdollisuus saada omia aladomaineja ja erityisesti sähköpostiosoitteita (muotoa etunimi.sukunimi@rusi.info tai etunimi@yksityinen.net).

Muistin virkistämiseksi:  Internet on tapa julkaista tietoja, se ei ole tiedon säilyttämistä.

3.4.4.                    Materiaalin monistaminen ja lainaaminen

Materiaalia monistetaan ja jaetaan tarpeen mukaan käytännössä rajoituksetta.  Sukutietoa pyritään jakamaan ja sen käyttöä edistämään.  Ainoa ehto materiaalin käytölle on sen kunnioittava ja asianmukainen käsittely.

Mahdollisesti maakunta-arkistossa sijaitsevan materiaalin monistamiseen ja jakamiseen sovelletaan asianomaisen tahon omia sääntöjä.

4.       Sukututkimuksen ylläpito

4.1.       Materiaalin päivittäminen

Materiaalin päivittäminen pitää olla hallittua ja alkuperäiseen kappaleeseen saa muutoksia tehdä vain nimetyt henkilöt.  Tällä hetkellä alkuperäiskappale on netissä julkaistu versio ja siten sen ylläpito on toistaiseksi Olli Rusin vastuulla.  Kaikki muutospyynnöt ja lisätiedot lisätään materiaaliin hänen toimestaan.

Kaikki tästä työstä kiinnostuneet pyritään saamaan mukaan tietojen ylläpitoon ainakin yhteyshenkilöinä.  Henkilötietojen päivittämiseen tarvitaan kaikkien huomiota.

Erityisen arvokasta materiaalille olisi se, että joku arkistomateriaalin paneutunut henkilö osallistuisi työhön.

Mikäli eri ammatti- tai harrastustaustan kautta on mahdollista lisätä näkökulmia tai tietoja materiaaliin, nämä ovat enemmän kuin tervetulleita.

Jokaisella on oikeus pyytää omien tietojensa korjaamista tai poistamista julkaisusta.  Tarvittaessa lisätietoja asiasta saa tietosuojavaltuutetun sivuilta.

4.2.       Lisämateriaalin kerääminen

Sukutiedot vanhenevat ja ne tarvitsevat jatkuvaa päivittämistä.  Se ei ole koskaan ”valmis”.

Lisää näkökulmia ja tietoja saadaan toivottavasti jatkuvasti ja jokaisella henkilöllä on mahdollisuus kiinnittää sukulaisten huomiota johonkin näkökulmaan tai johonkin materiaaliin.

Asiasta kiinnostuneiden ja mahdollisten yhteyshenkilöiden toimesta, sekä yhteisissä sukutapaamisissa keskustellaan uusista materiaaleista ja käsittelytavoista.

 

5.       Pohdintoja Rusin sukuseurasta

5.1.       Sukuseuran tarkoituksesta

Sukuseuran tarkoituksena on toimia suvun yhteydenpidon kanavana ja tiedon jakajana.  Se myös edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sukutaustan tiedostamista.  Sukuseura voi myös tarjota mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan, hankintoihin, varojen keräämiseen jne.

Sukuseuran tarkoitus voi olla myös sukuarkiston ylläpito ja kehittäminen.

Sukuseuran tarkoitus voi olla myös mahdollisesti yhteisomistus vaikka suvun vanhan maan osalta.

Sukuseuran mallisäännöt on saatu Suomen Sukuseurojen liitosta.

5.2.       Sukuseuran rajaaminen

Sukuseuran vaihtoehtoisia rajauksia voivat olla joko pelkkä sukunimeen perustuva määrittely tai myös tarkemmin raajaava, esimerkiksi Vilkosenmäen Rusien jälkeläiset, Herman Rusin jälkeläiset tai Viljam ja Alma Rusin jälkeläiset.

Lauri Rusi on perustanut Rusi-sukuseuran, mutta se ei ilmeisesti ole rekisteröity virallisesti.  Jos mahdollista, niin ei kannata perustaa ”kilpailevia seuroja”, vaan mieluummin yhdistää resursseja.

5.3.       Yhdistyksen rekisteröimisen hyödyt

Rekisteröity yhdistys voi saada toimintaansa tukea tavoilla, jotka ovat rekisteröimättömän seuran saavuttamattomissa.

Muodollinen seuran hallinta antaa turvaa ja pysyvyyttä toiminnalle ja myös mahdollisesti lahjoitettavien esineiden, muun materiaalin tai yhteisen omaisuuden hallinnalle.  Luonnollisesti on myös mahdollista saada esimerkiksi hanketukea julkisista varoista yleishyödyllisin perustein.

Seurana toimiminen varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja auttaa irtautumaan henkilöriippuvuudesta.

5.4.       Tiedot muista Ruseista

Lauri Rusi

Kuolemanjärven Rusit

Koiviston Rusit

Rusit kansainvälisesti

Asikkalan Rusit?

6.       Muut mahdolliset asiat

6.1.       Yhteydet muihin yhdistyksiin ja järjestöihin

Lauri Rusin kanssa pidetään yhteyttä, hän voi toimia aktiivisena linkkinä muihin sukuhaaroihin.

6.2.       Tehtävälistaa tästä eteenpäin

Materiaalin luettelointi

Sukutapaaminen 14.9.2002

Tulevat sukutapaamiset

Materiaalin julkaiseminen

Suvun odotusten selvittäminen

Sukuseuran perustamiseen liittyvät asiat

Seuraavien matkojen järjestäminen

6.3.       Saatesanoja

Työtä on tehty tämän asia eteen jo parikymmentä vuotta.

Materiaalin kanssa on työtä jatkossakin ja se koetaan tärkeäksi.

Työn jakaminen usean henkilön kesken on tavoitteena.